wz
.

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

Klikni na odkazy!

  Klikni! =  Europa

http://cezmin.czweb.org

 

Kto pracuje, už tak býva, po práci vždy odpočíva.
Privonia si ružu bielu, oddychuje cez nedeľu.
Pomodlí sa, ruky zloží, ako káže zákon Boží.
A Ježiško v ruži kríčku, myslí na svoju mamičku.

Qui divino a Praescriptionum sacrosancti - konštitúcie pápeža Pavla VI. a konštitúcia Pastorali quidem pápeža Jána Pavla II.

Viete, že cirkevná provincia Slovenska nastala až v roku  1977?

Celý proces vzniku slovenskej cirkevnej provincie bol dotiahnutý do zdarného konca 30. decembra 1977 v čase pôsobenia  pápeža Pavol VI., ktorý   konštitúciou Qui divino povýšil apoštolskú administratúru v Trnave na diecézu a metropolitné sídlo nadriadené všetkým slovenským diecézam a  ďalšou konštitúciou Praescriptionum sacrosancti určil a aj upresnil hranice novej cirkevnej provincie. Jej ustanovenie bolo slávnostne vyhlásené v Trnave 6. júla 1978 (o dva mesiace po tomto akte v uvedenom roku zomrel môj láskavý a dobrý svokor, ktorý sa z uvedenej správy veľmi tešil). Tak v roku 1977 Slovenská cirkevná provincia definitívne pretrhla formálne zväzky, ktoré spájali slovenské územie s maďarskými arcibiskupstvami v Ostrihome a v Jágri, ale... dovtedy stále otvorenú a nedoriešenú otázka arcibiskupa metropolitu vyriešil až pápež Ján Pavol II. dňa 26. júla 1989, keď  vymenoval za arcibiskupa a metropolitu Slovenska Mons. Jána Sokola, rodáka z mojej rodnej farnosti v Jacovciach. Následne pápež Ján Pavol II. po osemnástich rokoch od vzniku slovenskej cirkevnej provincie zriadil na Slovensku, konštitúciou Pastorali quidem z 31. marca 1995, ďalšiu cirkevnú provinciu – so sídlom v Košiciach a podriadil jej Spišské a Rožňavsďké biskupstvo. Za arcibiskupa metropolitu vymenoval košického biskupa Mons. Alojza Tkáča. Tak máme dve cirkevné provincie ako v susednom Rakúsku.

"Slovákom som bol a čo by som aj na stolci Petrovom bol, Slovákom ostanem."

Veľká cirkevná osobnosť - veľký Slovák Alexander Rudnay (narodil sa 4.10.1760 v obci Považany – Svätý Kríž nad Váhom v okrese Trenčín a zomrel 13.9.1831 v Ostrihome v Maďarsku) sa stal v roku 1819 ostrihomským arcibiskupom, primásom Uhorska. Za ostrihomského arcibiskupa ho navrhol cisár František I.,  a následne v  roku 1828 kardinálom, po palatínovi najvplyvnejším cirkevným hodnostárom tých čias.

Povestným sa stal jeho výrok pri menovaní za kardinála pápežom Levom XIII.:
"Slovákom som bol a čo by som aj na stolci Petrovom bol, Slovákom ostanem."
Významne prispel k vydaniu Bernolákovho Slovára a ďalších kníh a práve jeho zásluhou v roku 1822 bratislavská synoda schválila vydanie prekladu Biblie v Bernolákovčine. Dovtedy sa používali české preklady.

Krušovský farský kostol

Hlavný oltár v krušovskom kostole

Bazilika v Ostrihome cez deň...

... a v noci...

Ostrihom

Alexander Rudnay získal konkurzom zavedeným od čias panovníka Jozefa II., roku 1789 miesto farára v Krušovciach, roku 1794 sa stal dekanom a pôsobil v Krušovskej farnosti (do ktorej patrila i naša obec Horné Chlebany a aj moja rodná obec Veľké Bedzany)  do roku 1804, čo predstavuje 15 rokov. Tu napísal v slovenskom jazyku svoju prvú knihu kázní pod názvom: "Kázne príhodné a iné", (Trnava 1823). Inak... Za prvú slovenskú jazykovú pamiatku možno pokladať tzv. Spišské modlitby spišského veľprepošta Gašpara Baka, ťahák bývalého hrdinského vojaka kráľa Mateja, ktorý použil pri prednášaní modlitieb veriacich pri vysvätení svojej katedrály 25. októbra 1479.

Viac sa dočítate o Alexandrovi Rudnayovi na stránkach TU!

 

 

Prosba o odpustenie

 Michal Tserkő preložil do maďarčiny tri kázne Eliáša Lániho pri príležitosti pohrebu Juraja Thurza, slovenská pôvodina je nezvestná. Peter Pázmány, ktorého listy písané Jurajovi Thurzovi odovzdal svojmu pánovi práve Láni, palatínov dvorný kazateľ, v liste z 9. februára 1632 písanom v Magyarbéli (Veľký Biel, predtým Maďarský Biel) trnavskému mestskému richtárovi uviedol: „... slovenskej nácii sme poskytli nejaké spisy o kázaní v rehoľných kostoloch. Nedostali sme nijakú odpoveď.“ Bol to Pázmány, ktorý inicioval ten typ katolíckeho používania slovenského jazyka, ktorý sa nazýva „obecná slovenčina“ a ktorý slovenská veda identifikovala ako jazyk Kódexu Jóba Fanchaliho. Práve v tomto jazyku dali v roku 1625 vytlačiť aj slovenské texty ostrihomského rituála, v roku 1655 Cantus Catholici Benedikta Szőllősiho, v roku 1648 skúšobný výtlačok slovensko-maďarsko-latinského slovníka v znovuotvorenej trnavskej tlačiarni. Aj prvé slovenské ľúbostné básne sú uchované v maďarskom jazykovom prostredí práve v Kódexe Jóba Fanchaliho.

Za prvú slovenskú jazykovú pamiatku možno pokladať tzv. Spišské modlitby spišského veľprepošta Gašpara Baka, ťahák bývalého hrdinského vojaka kráľa Mateja, ktorý použil pri prednášaní modlitieb veriacich pri vysvätení svojej katedrály 25. októbra 1479. Michal Tserkő preložil do maďarčiny tri kázne Eliáša Lániho (Eliáš Láni (Lányi) - pseudonym Petrus Petschius) (* 1570, Slovenské Pravno – † 5. november 1618, Bytča, bol slovenský básnik, náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár) pri príležitosti pohrebu Juraja Thurza (známy výrokom a jeho napĺňaním - čiže protestantizmu na Slovensku: “Cuius regio, eius religio“, teda koho kraj, toho náboženstvo) slovenská pôvodina je nezvestná. Ďalej Peter Pázmány - ostrihomský arcibiskup a zakladateľ univerzity v Trnave (narodil sa 4. 10. 1570 -  † 1637), ktorého listy písané Jurajovi Thurzovi odovzdal svojmu pánovi práve Láni, palatínov dvorný kazateľ, v liste z 9. februára 1632 písanom v Magyarbéli (Veľký Biel, predtým Maďarský Biel – pozn. prekl.) trnavskému mestskému richtárovi uviedol: „... slovenskej nácii sme poskytli nejaké spisy o kázaní v rehoľných kostoloch. Nedostali sme nijakú odpoveď.“ Bol to Pázmány, ktorý inicioval typ katolíckeho používania slovenského jazyka, ktorý sa nazýva „obecná slovenčina“ a ktorý slovenská veda identifikovala ako jazyk Kódexu Jóba Fanchaliho. Práve v tomto jazyku dali v roku 1625 vytlačiť aj slovenské texty ostrihomského rituála, v roku 1655 Cantus Catholici Benedikta Szőllősiho, v roku 1648 skúšobný výtlačok slovensko-maďarsko-latinského slovníka v znovuotvorenej trnavskej tlačiarni. Aj prvé slovenské ľúbostné básne sú uchované v maďarskom jazykovom prostredí práve v Kódexe Jóba Fanchaliho.
K získaniu odpustenia máme väčšiu šancu, keď sa oslobodíme od každodenného zanedbávania dobrého. Takýmto zanedbaním je, keď sme k sebe vzájomne ľahostajní a v príjemnej domnienke bezúhonnosti sme neschopní obnovy aj vzhľadom na našu minulosť. Zmierenie Maďarov a Slovákov môže pokračovať spoločnou modlitbou, spoločnou prácou a spoločným vedeckým bádaním.

Prvé kroky sa uskutočnili 29. júna 2006 pri oltári ostrihomskej baziliky,
kde sa na spoločnej omši modlili takto:

A hívek imája – Modlitba veriacich Urunk, Jézus Krisztus, Te úgy jöttél közénk, mint világosság minden nép számára. Segítségeddel előítéleteinket eloszlatva, bizalommal fordulunk Hozzád kéréseinkkel. Pane Ježišu Kriste, Ty si k nám prišiel ako svetlo národom. S tvojou pomocou zbavení našich predsudkov, úprimne Ťa prosíme.
1. Urunk, Szűz Anyádat Hétfájdalmúnak tiszteljük. Add, hogy közbenjárására kölcsönösen megbocsássuk egymásnak egykori és mai sérelmeinket.
Pane, Tvoju nepoškvrnenú Matku si uctievame ako Sedembolestnú a Veľkopaniu. Daj, aby sme na jej príhovor dokázali vzájomne odpustiť minulé i súčasné ukrivdenia.
2. Tekints, Urunk kegyesen egyetemi ifjúságunkra, hogy a krisztusi szeretet tanítását a tudomány segítségével alkalmazni tudják a népeink közötti szolgálatban is.
Zhliadni, Pane, milostivo na našu univerzitnú mládež, aby prostredníctvom vedy mohla uplatňovať učenie Kristovej lásky v službe medzi našimi národmi.
3. Urunk, add, hogy Szent Cirillnek és Metódnak, Szent István királynak, Szent Imrének, Szent Szórádnak és Benedeknek, Boldog Mórnak, Magyarhoni Szent Erzsébetnek, a szent kassai vértanúknak és régiónk többi szentjének közbenjárására népeink testvéri szeretetben éljenek.
Pane, daj, aby na príhovor svätého Konštantína a Metoda, svätého Štefana kráľa, svätého Imricha, svätého Svorada a Benedikta, blahoslaveného Maurusa, svätej Alžbety z Uhorska, svätých Košických mučeníkov a ostatných svätých nášho regiónu žili naše národy v bratskej láske.
4. Urunk, add, hogy tudós szolgáid, Pázmány Péter, Szelepcsényi György, Szőllősi Benedek, Szentiványi Márton, Timon Sámuel, Palkovics György, Rudnay Sándor, Bartakovics Béla életműve segítsen bennünket a magyar-szlovák szellemi közösség ápolásában.
Pane, daj, aby životné dielo Tvojich služobníkov vedcov Petra Pázmánya, Juraja Szelepcsényiho, Benedikta Szőllősiho, Martina Szentiványiho, Samuela Timona, Juraja Palkoviča, Alexandra Rudnaya, Vojtecha Bartakoviča pomáhalo nám v pestovaní maďarsko-slovenskej duchovnej jednoty.
5. Urunk, add, hogy méltóképpen dicsőíthessünk Téged, és adhassunk hálát Neked a mai nap kegyelmeiért.
Pane, daj, aby sme Ťa mohli dôstojne velebiť a vzdávať Ti vďaky za milosti dnešného dňa.
Urunk, Jézus Krisztus, add, hogy most, amikor az Eukharisztia oltára körül a Te vendégeid vagyunk, tanításod fényében megtanuljuk érvényesíteni a testvéri szeretet parancsát a magyar és a szlovák nemzet között. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Pane Ježišu Kriste, daj nám, aby sme sa, keď teraz sme Tvojimi hosťami pri eucharistickom stole, vo svetle Tvojho poučenia naučili uplatňovať prikázanie lásky medzi maďarským a slovenským národom. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Viac sa dočítate
TU....
 

Najvyšší kancelári originál a ďalšie informácie nájdete TU!

Ladislav Zalchan

1524-1526

ostrihomský arcibiskup

Pavol Várdai

1526-1549

ostrihomský arcibiskup

1526

pre Jána Zápoľského

1527-1549

pre Ferdinanda I.

Mikuláš Oláh

1553-1568

ostrihomský arcibiskup

Anton Verančič

1569-1573

ostrihomský arcibiskup

Juraj Drasskovich

1578-1587

kaločský arcibiskup

Štefan Fejerkeőy

1596

ostrihomský arcibiskup

Ján Kutassy

1597-1601

ostrihomský arcibiskup

František Forgách

1607-1615

ostrihomský arcibiskup

Peter Pázmany

1616-1637

ostrihomský arcibiskup

Imrich Losy de Loos

1637-1642

ostrihomský arcibiskup

Juraj Lippay

1642-1666

ostrihomský arcibiskup

Juraj Szelepcsényi

1666-1685

ostrihomský arcibiskup

Juraj Széchényi

1685-1695

ostrihomský arcibiskup

Leopold Kollonich

1695-1707

ostrihomský arcibiskup

Kristián August Wettin

1707-1725

saský vojvoda, ostrihomský arcibiskup

Imrich Eszterházy

1725-1745

ostrihomský arcibiskup

Mikuláš Csáky

1751-1757

ostrihomský arcibiskup

František Barkóczy

1761-1765

ostrihomský arcibiskup

Jozef Batthyány

1776-1799

ostrihomský arcibiskup

Ambróz Karol Habsburg d´Este

1808-1809

arcivojvoda rakúsky, ostrihomský arcibiskup

Alexander Rudnay

1819-1831

ostrihomský arcibiskup

Jozef Kopácsy

1838-1848

ostrihomský arcibiskup

Past and Present Ordinaries

Johann Beckenschlager † (15 Mar 1474 Appointed - 21 Mar 1487 Resigned)
Pavol Várdai † ( 1526 Appointed - 12 Oct 1549 Died)
Anton Vrancic † (17 Oct 1569 Appointed - 15 Jun 1573 Died)
Mikuláš Telegdy † ( 1580 Appointed - 22 Apr 1586 Died)
Péter Pázmány, S.J. † (28 Oct 1616 Appointed - 19 Mar 1637 Died)
Leopold Karl Graf von Kollonitsch Lipót † (22 Aug 1695 Appointed - 20 Jan 1707 Died)
Christian August von Sachsen-Zeitz † (20 Jan 1707 Succeeded - 23 Aug 1725 Died)
Jozef Batthyány † (20 May 1776 Appointed - 23 Oct 1799 Died)
Karl Ambrose Ferdinand von Habsburg † (16 Mar 1808 Appointed - 2 Sep 1809 Died)
Alexander (Sandor) Rudnay Divékújfalusi † (17 Dec 1819 Appointed - 13 Sep 1831 Died)
Ján Krstitel Scitovszky † (28 Sep 1849 Appointed - 19 Oct 1866 Died)
János Simor † (22 Feb 1867 Appointed - 23 Jan 1891 Died)
Kolos Ferenc Vaszary, O.S.B. † (13 Dec 1891 Appointed - 1 Jan 1913 Retired)
János Csernoch † (13 Dec 1912 Appointed - 25 Jul 1927 Died)
Jusztinián Györg Serédi, O.S.B. † (30 Nov 1927 Appointed - 29 Mar 1945 Died)
József Mindszenty † (2 Oct 1945 Appointed - 18 Dec 1973 Retired)
László Lékai † (12 Feb 1976 Appointed - 30 Jun 1986 Died)
László Paskai, O.F.M. (3 Mar 1987 Appointed - 7 Dec 2002 Retired)
Péter Erdõ (7 Dec 2002 Appointed -)
http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/deszt.html

A.Rudnay bol členom Panskej tabule, tajomník kraľovskej kancelárie a člen Tajnej rady. Bol stúpencom viedenského dvora a podporoval rozvoj kultúry Slovákov. V roku 1828 sa stane kardinálom, a v roku 1830 korunuje Ferdinanda V. za kráľa. Prestaval bajčský kaštieľna kostol, založil tu farnosť a povzniesol celú osadu. http://www.bajc.sk/sk/index.php?ids=10  Viac o A.Rudnayovi sa dočítate na stránke TU!

 

Odkaz na zdroje
http://www.katnoviny.sk/Kn_2002/38_2002/z_domova.htm
http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2002/02270e.html
http://www.odklepnuto.cz/aukce387216-arsik-kardinal-alexander-rudnay
Požitavie:
http://www.zitava.sk/zitava/zitava.php?page_id=osobnosti_rudnay
Kanonická vizitácia z roku 1825. In Kultúra 6/1931, s. 433-434:  
http://www.madunice.sk/
O Rudnayovi:
http://vvv.juls.savba.sk/slovenski_jazykovedci/1996-2000/Kroslakova,%20Ema.html
Prispel na výstavbu mesta:
http://www.vrable.sk/main.php?id_menu=4114&firmy_slovenska_flag=0
Poštová známka: http://mesto.sk/prispevky_velke/nitra/kardinalarudnayb1031751660.phtml
Nočný Ostrohom:
http://buday.blog.sme.sk/c/54842/Cesta-po-Rakusku-cast-1-Ostrihom.html
Fotky Ostrihomu:
http://www.sturovo.com/fotoforum/displayimage.php?album=18&pos=12
Fotky Ostrihomu:
http://www.sturovo.com/fotoforum/displayimage.php?album=18&pos=12
Historický kalendár:
http://www.bublina.sk/tyaja/holubnik/historickykaloktober.htm
Alexander Rudnay - známka:
http://www.pofis.sk/index.php?id=164&prod=478
Bazilika Hrady a zámky:
http://fotka.madness.sk/view-1107.php?id_cat=4002
Trochu umelecká fotečka spod mosta Márie Valérie:
http://buday.blog.sme.sk/
Vysídlenie:
http://fara.surikman.sk/?exp=3&&act=kazne&co=zobraz&topic=24
Abrahám Barna:
http://biblsrc.btk.ppke.hu/publikacio/Abraham_Barna.htm
Panoramatická mapa Štúrova v pozadí Ostrihom:
http://www.sturovo.com/
Stredné Ponitrie:
http://www.travelatlas.sk/stredponitrie/krusovce.html
Ostrihom vo Wikipédii:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ostrihom_(mesto)
Kazateľstvo:
http://www.grkatpo.sk/publikacie/?zobrazit=text&id=161
Rákoci:
http://www.rimkat.sk/dom/view.php?cisloclanku=2006103001
Synóda:
http://www.rimkat.sk/rs/view.php?cisloclanku=2002101402
Bernolákovčina v kázňach:
http://www.vjrktf.hu/EU2/tanulmszl.htm
V českej wikipédii:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Rudnay
Pamätný stĺp:
http://www.velkaepocha.sk/content/view/3492/33/
Topoľčany:
http://www.topolcany.org/o-obci-krusovce-vt609.html
Most Márie Valérie:
http://www.inzine.sk/article.asp?art=4404
Košická arcidiecéza:
http://www.rimkat.sk/rs/_index.php

Kniha: http://librarius.cz/alexander-rudnay-p-39836.html
Osobnosti:
http://osobnosti-slovenska.webgarden.cz/
Prosba:
http://www.impulzrevue.sk/article.php?134
katolícka cirkev na Slovensku:
http://www.kbs.sk/
Najvyšší kancelári:
http://slachta.kosztolanyi.com/
Oastrihom:
http://www.esztergomi-ersekseg.hu/
Spišská diecéza:
http://www.kapitula.sk/www/
Bajč:
http://www.bajc.sk/sk/index.php?ids=10
Rotunda a jej svätenie:
http://www.skalica.sk/
Bátoriová:
http://magazin.station.zoznam.sk/
Národná púť v Ostrihome:
http://www.luno.hu/
Krušovce:
http://www.krusovce.sk/info.html
Bernolákovčina:
http://www.vazka.sk/
Poštovní známka:
http://tisk.cirkev.cz/
Taizé:
http://www.taize.fr/sk
Spišská diecéza:
http://www.kapitula.sk/www/
katolícka cirkev na Slovensku:
http://www.kbs.sk/
Košická arcidiecéza:
http://www.rimkat.sk/rs/_index.php

 

Moje
  webové stránky

 Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.czweb.org 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.unas.cz
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.wz.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť  Dopredu

by Cezmín Slovakia 2006

<